Diğer Hizmetler | Üstün Patent

DANIŞMANLIK

360 Derece Marka Koruma, Üstün Patent’in katma değerli bir hizmetidir.

Marka Takip Hizmeti

Marka Tescili sonrasında, markanız 10 yıllık süreyle koruma altındadır. Ancak tescil koruması markanızın taklit riskini engellemez. Bu sebeple tescilli markanın, taklit riskine karşı TPE tarafından yayınlanan binlerce marka arasından kontrol edilmesi gerekmektedir. Üstün Patent olarak, markanın taklit edilme riskini ortadan kaldırmak adına TPE tarafından ilan sürecinde yer alan markalar arasında sınıf, sözcük, renk gibi kriterleri baz alarak benzerlik araştırması yapıyoruz. Benzerlik araştırmasında tescilli markayı taklit etme riski olan markaları inceleyerek marka sahibine itiraz edebilmesi için sunuyoruz. Bu hizmetimizle birlikte markalar daha tescil edilmeden taklit riskini engelleyerek, ticaret hayatındaki benzerlik riskini ortadan kaldırmış oluyoruz.

360 Derece Marka Koruma

360 Derece Marka Koruma, Üstün Patent’in katma değerli bir hizmetidir.
360 Derece Marka Koruma hizmetimiz sayesinde markaların ticaret hayatına risksiz bir başlangıç yapmasını ve eksiksiz bir koruma hizmeti ile sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz.

360 Derece Marka Koruma Süreçleri

360 Derece Marka Koruma, Üstün Patent’in katma değerli bir hizmetidir.

Tanınmış Marka Başvurusu

Tanınmış Marka kavramı her marka için ayrıca değerlendirilmesi gerektiğinden, uluslararası alanda olduğu gibi, TPE mevzuatında da yapılmamış, mahkeme içtihatları ve markaya göre değerlendirmelere bırakılmıştır. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) bu konuya açıklık getirmek amacıyla tavsiye kararı yayınlamış ve bazı kriterler belirlemiştir. TPE’de ve birçok Yargıtay Kararında Tanınmış Marka, “Bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım” şeklinde tanımlanmaktadır.

TPE tavsiye kararı ve Yargıtay uygulamaları ışığında Tanınmış Marka Belirlemesine Yönelik 17 Kriter belirlemiştir. Bu kriterler ışığında Üstün Patent olarak, Tanınmış Marka Başvurusunda bulunulmak istenen marka ile ilgili ön değerlendirmeler yaparak, kriterlere cevap verecek ilgili belgeleri TPE mevzuatına göre düzenliyor ve başvuruda bulunuyoruz. Tescil süreci boyunca TPE ile Marka Sahibi arasındaki tüm koordinasyonun sağlıklı yürümesi için danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar

Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, 19.11.2003 tarih ve 25294 sayılı ResmiGazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun madde 13 (d) bendi uyarınca “İlgili mevzuat hükümlerine göre, markaların tanınmışlık düzeyleri ile ilgili esasların belirlenmesi ve uygulamaya konulması işlemlerini yapmak” ile de görevlendirilmiştir. 556 sayılı Markaların KorunmasıHakkında Kanun Hükmünde Kararname madde 47 ve 48 uyarınca tüm Enstitü kararlarına karşı, bu karardan zarar gören kişiler, Enstitü nezdinde itiraz edebileceği gibi Markaların Tanınmışlığına ilişkin karar da itiraza açıktır. Markalar Dairesi Başkanlığı, markanın halk tarafından tanınmışlık düzeyini, markanın herkes tarafından bilinirliğini, markanın, malın potansiyel ve fiili kullanıcılarının da ötesinde ulaşmış olduğu genel tanınmışlık düzeyini aşağıdaki kriterler çerçevesinde değerlendirir.

Coğrafi İşaret Başvurusu

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34. maddesine göre Coğrafi İşaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi İşaret, gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri gibi konularda tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işaretidir. Coğrafi işaret tescili ile kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunması sağlanır.

Coğrafi İşaret Türleri

Kimler Coğrafi İşaret Başvurusu Yapabilir

AB Coğrafi İşaret Başvurusu

Sınai mülkiyet hakları koruması dünyanın her yerinde tescil gerçekleştirilen ülkede geçerlidir. Bu bağlamda, sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretlerin ülkemizde gerçekleştirilen tescilleri de yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerli olmaktadır. Farklı ülkelerde koruma elde etmek için ya o ülkelerin mevzuatı çerçevesinde tescil başvurusunda bulunmak ya da uluslararası koruma sağlayan sistemler kapsamında başvuru yapmak gerekmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında koruma sağlayan Avrupa Komisyonuna başvuru yapmaktır. Avrupa Komisyonuna sadece tarım ürünleri ve gıda maddeleri ile ilgili coğrafi işaretler için başvuru yapılabilmektedir. AB nezdinde başvuru yapmak için öncelikle Türkiye’de coğrafi işaret tescilinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Coğrafi İşaret Tescilinin Amacı

Türkiye’de coğrafi işaretler,10 Ocak 2017 tarih ve 6769 sayılı Kanun kapsamında tescil edilerek korunurlar.

Biliyor Musunuz?

AB komisyonundan tescil almış 3 adet coğrafi işaret tescilimiz bulunmaktadır. Bunlar; Antep Baklavası, Aydın İnciri ve Malatya Kayısısı.

Telif Hakları Danışmanlığı

Telif hakkı, bir ürünün kullanılması ve yayılması ile ilgili hakların, yasalarla belirli kişilere verilmesini ifade eder. Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklar olarak da tanımlanmaktadır.İlim ve edebiyat eserleri, musiki eserler, güzel sanat eserleri, sinema eserleri ve derlemeler telif hakları çerçevesinde korunmaktadır.

Telif Haklarının Özellikleri

💬 Marka uzmanlarımıza yazın
Scan the code